ייעוץ ראשוני ללא תשלום וללא התחייבות 052-6498282phone icon
divider

לקבלת ייעוץ משפטי התקשר

052-649-8282מחיקת רישום פלילי – בקשת חנינה!

separator
3 תגובות /

הוגש נגדך כתב אישום שבעקבותיו הורשעת בבית משפט או בית דין פלילי? תיקך הפלילי הסתיים לאחר הליכי בית המשפט, בדרך של אי הרשעה?

תתעורר, יש לך רישום פלילי, דבר שיש לו משמעות והשפעה לגבי המשך עתידך המקצועי .

ניתן לפעול למחיקת רישום פלילי בדרך של בקשת חנינה לנשיא המדינה.

מדוע כדאי לי לפעול למחיקת רישום פלילי? האם הרישום הפלילי אינו נמחק באופן אוטומטי?

מעסיקים רבים, דורשים כתנאי סף לקבלה לעבודה "תעודת יושר" – כיום, תדפיס ה- "רישום פלילי". ישנם גם מקומות עבודה שדורשים, באופן תקופתי, הצגת אותו רישום פלילי למעסיק, בעיקר מקומות עבודה בעל רגישות ציבורית או ביטחונית.

הרשעה או רישום פלילי של הליך שהסתיים ללא הרשעה אמורים להימחק מהרישום הפלילי, לאחר תקופה מסוימת המצוינת בחוק. התקופה המינימאלית למי שנדון בבית משפט שאינו בית משפט לנוער, הינה 5 שנים – רק כאשר מדובר בסיום ההליך ללא הרשעה. אדם שהורשע, תקופת המינימום למחיקת רישומו הפלילי הינה 17 שנים.

לכן, קיימת חשיבות לפעול למחיקת רישום פלילי בהקדם, בעיקר כשהרישום הפלילי מהווה כתם אשר פוגע ביכולתך להתקבל לעבודה ו/או להמשיך ולעבוד במקום העבודה הנוכחי ובכך פוגע בפרנסתך ופרנסת משפחתך.

חנינה – מתי?

ההליך הפלילי (בין אם בתחום הפלילי הממשי ובין אם בתחום התעבורה) מסתיים, לרוב, במתן גזר דין. נאשם יכול להגיש ערעור על גזר הדין או פסק הדין שניתן ע"י הערכאה הראשונה שדנה בתיקו. ניתן גם להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון (כשהערכאה הראשונה הייתה בית המשפט השלום), אך רק בנסיבות מסוימות תתקבל בקשתו ובית המשפט העליון ידון בערעורו הנוסף.

מקום בו מוצו אפשרויות הערעור, או בנסיבות המקרה, אין טעם לערער על החלטת בית המשפט, נתונה לאותו אדם דרך נוספת וחשובה ביותר והיא בקשה שמטרתה מחיקת רישום פלילי באמצעות בקשה המכונה חנינה, בקשת חנינה זו מוגשת לנשיא המדינה.

סמכותו של נשיא המדינה לטפל בבקשת חנינה נובעת מחוק יסוד: נשיא המדינה.

מאחר והמחוקק ראה לנכון להתחשב בשיקומו של אדם, הוא אפשר לנשיא המדינה, על דרך של חנינה, לחון אדם, ב- 6 קטגוריות שיפורטו להלן, וזאת אף על פי ולמרות שבית משפט קבע את אשמו ולאחר ששקל את כל הנתונים אף קבע את העונש שבצד העבירה/ות בה/ן הורשע:

  1. קיצור עונש מאסר שהוטל על אדם.
  2. קיצור תקופת פסילת רישיון נהיגה.
  3. הקטנת קנסות שהוטלו על אדם בהליך פלילי.
  4. הקטנת קנסות תעבורה שהוטלו.
  5. קציבת מאסר עולם – קביעת אורכו של המאסר .
  6. קיצור תקופת התיישנות / מחיקה של רישום פלילי.

סמכותו של נשיא המדינה לקצר את התקופה למחיקתה של הרשעה או רישום ללא הרשעה מפלט הרישום הפלילי, קמה מחוק יסוד : נשיא המדינה , כפי שפורט לעיל, בצירוף עם חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק המרשם הפלילי").

עיכוב ביצוע גזר דין לצורך הגשת בקשת חנינה, האם הדבר אפשרי?

התשובה בעיקרון הינה חיובית, אך הדבר ייעשה במשורה ע"י בתי המשפט, ומנימוקים מיוחדים שיפורטו בגוף ההחלטה, ולא כדבר שבשגרה .

לעיתים קצרה ידו של בית המשפט מלהושיע את הנאשם ואז הדרך שנותרה להקלה בעונשו הינה באמצעות בקשת חנינה מהנשיא.

ראו לעניין זה ע"פ 657/84, שם קבע בית המשפט:

התוצאה היא, כי דין ערעור להידחות. אין לנו אלא לחזור על דבריה של הערכאה הראשונה, אשר קבעה:נ "אני ממליץ על כל דרך שתהיה כדי לקצר את התקופה, בשים לב להתנהגות החיובית של הנאשם בשנים האחרונות". אכן, מצויים אותם מקרים נדירים, שבהם יד השופט קצרה מלהושיע, והתרופה עשוי שתימצא במעשה חנינה של נשיא המדינה. עניין זה נתון כמובן לשיקול הדעת של הנשיא, ואין בידינו אלא לדחות את ביצוע המאסר בשלושה חודשים. כדי שיהא סיפק בידי המערער לפנות בבקשה בעניין זה.

ראו לעניין זה החלטת בית המשפט בבש"פ 1835/93:

אכן, הטעם העיקרי לבקשה שלפניי הוא בקשת החנינה מהנשיא, שהמבקש מעריך שתינתן לו. נראה לי כי מן הראוי, פרט למקרים מיוחדים ויוצאים מן הכלל, שנימוק זה, כשלעצמו, לא ישמש טעם לעיכוב ביצוע גזר הדין. וטעם רב יש בדבר. על דרך השתת העונש על-ידי בית המשפט אמרנו במקום אחר (ע"פ 156/80 בנימין נ' מדינת ישראל [3], בעמ' 747):

"כשופטים מצווים אנו להחליט מהו העונש על פי מידת הדין – ומידה זו יכול שתהא מהולה במידה מסוימת של מידת הרחמים המותרת לנו – שמן הצדק ומן הראוי לגזור על מי שהורשע בדין, הכול לפי העבירה, לפי העבריין ולפי נסיבותיו של כל עניין ועניין. השימוש במידת החסד הפקיד המחוקק בידיה של הרשות המחוננת, ואין בידינו לערב שיקוליה של זו בשיקולינו שלנו".

בקשת חנינה לנשיא – מה עליה לכלול?

בקשת חנינה חייבת להיערך באופן מקצועי ומפורט ובין היתר עליה לכלול את פרטיו המזהים של הפונה בבקשה לחנינה.

בקשת חנינה צריכה לכלול את פרטי התיק הפלילי בגינו נדון הפונה לנשיא המדינה בבקשת חנינה.

על בקשת חנינה לפרט גם נימוקים שעליהם מתבססת הבקשה, וכמו כן יצורפו מסמכים שונים בתמיכה לנימוקים אלו.

על אילו נימוקים ניתן לבסס בקשת חנינה למחיקת רישום פלילי?

בקשה למחיקת רישום פלילי באמצעות חנינה ניתן לבסס על נימוקים שונים, הכוללים, בין השאר:

א. נסיבות כלכליות

ב. נימוקים סוציאליים

ג. נימוקים רפואיים

ישנם כמובן נימוקים רבים נוספים, כאשר כל נימוק עומד בפני עצמו או ביחד עם האחר, כלומר, בקשה למחיקת רישום פלילי ניתן להגיש מצירוף של כלל הנימוקים או חלקם, קבלת ההחלטה בעניין זה תיעשה ע"י עורך הדין הפלילי שיגיש את הבקשה.

חשוב להדגיש, בשל היותו של נושא החנינה מורכב, הנימוקים לבקשת חנינה המוגשת לנשיא המדינה, בעיקרם ובמהותם אמורים להיות שונים מאלו שנטענו בבית המשפט לפני שניתן פסק הדין (!).

עורך דין פלילי בעל ניסיון בתחום של בקשת חנינה לנשיא המדינה, ידע לברור את הנימוקים הרלוונטים לבקשת החנינה שיהא בהם כדי לקדם את טובת הלקוח ולהביא לתוצאה הרצויה של מחיקת רישום פלילי !

קחו את עתידכם בידכם!!!

separator

לקבלת ייעוץ מקצועילחץ כאן!